Snake Venom

Via Ezra Klein, wow:

You might also like: